privacy

Deze kennisgeving wordt verstrekt op grond van Artikel 13 van Decree nr. 196 uit 2003, de code voorde bescherming van persoonsgegevens, het elektronische formulier is beschikbaar voor de gebruikers van de webpagina van Falmec op www.falmec.nl.
Deze informatie is beperkt tot navigatie op deze website.Deze kennisgeving beschrijft hoe de site te beheren met betrekking tot de verwerking van†persoonlijke gegevens van gebruikers die deze gebruiken.
GegevensbeheerderHet raadplegen van deze site kan leiden tot gegevensverwerking door personen die verantwoordelijkzijn voor de verwerking. De beheerder van dergelijke gegevens is: FALMEC SPA, Via dell, Artigianato,42, 31029 Vittorio Veneto (TV).
GegevensverwerkersBehandelingen met betrekking tot de diensten van deze site vinden voornamelijk plaats op de†vestiging van het bedrijf. Ze worden uitgevoerd door het personeel dat is benoemd en uitdrukkelijk is†aangewezen voor de specifieke reikwijdte van de gevraagde diensten.
Voor de verwerking in kwestie kan het bedrijf hulp vragen aan externe bedrijven, consultants,†consortia, softwareleveranciers en operationele diensten door personen die verantwoordelijk zijn†voor de verwerking binnen de voorziene doeleinden op een manier die maximale veiligheid en†discretie van gegevens garandeert.
Typen verwerkte gegevensOverleg ter plaatse: navigatiegegevensInformaticasystemen en het toepassen van de procedures die zijn voorzien voor het functionerenvan de site, verzamelen bij normaal functioneren sommige gegevens waarvan de verzending wordtgeÔmpliceerd door het gebruik van communicatieprotocollen.
Dergelijke stukjes informatie worden gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruikvan de site te verkrijgen en om de juiste werking te controleren en zijn niet verbonden metgeÔdentificeerde gebruikers. Vanwege hun aard en door associaties met de gegevens die door derdenworden bewaard, kunnen ze echter de identificatie van de betrokken personen mogelijk maken. HetIP-adres van het systeem dat wordt gebruikt om verbinding met de site te maken, valt bijvoorbeeldin deze categorie.
Deze gegevens worden uit de systemen verwijderd na het opstellen van statistieken en worden off-line opgeslagen uitsluitend voor verantwoordelijkheidscontroles in geval van computercriminaliteiten alleen bruikbaar op verzoek van gerechtelijke autoriteiten.
Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt bij het gebruik van online dienstenVoor het gebruik van online diensten die voorzien in het verzenden van een e-mail, wordenpersoonlijke gegevens gebruikt die vrijwillig door gebruikers zijn verstrekt.Optioneel verzenden, expliciet en vrijwillig, van elektronische post naar de adressen die op de siteworden aangegeven of door het invullen van een contactformulier impliceert de acquisitie van hetafzenderadres dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals mogelijke aanvullende persoonlijkegegevens in de e-mail.
CookiesGeen persoonlijke gegevens van gebruikers worden opzettelijk verkregen van de site.Cookies worden niet gebruikt voor het verzenden van persoonlijke informatie. De systemen voor hettraceren en identificeren van gebruikers worden niet gebruikt.Het gebruik van cookies is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-ID's (bestaande uit toevalligenummers gegenereerd door een server) die nodig zijn om toestemming te geven voor een veilige enefficiŽnte verkenning van de site en worden gebruikt voor statistische doeleinden voor de detectievan bezoekers van de site. Een cookie kan met behulp van de functies uit de browser wordenverwijderd.
Wijzen van verwerkingPersoonlijke gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde systemen gedurende de tijd dienodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke veiligheidsmaatregelenworden gerespecteerd om verlies van gegevens, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeautoriseerdetoegang te voorkomen.
Rechten van belanghebbendenOvereenkomstig de bepalingen van art. 7 van wetsbesluit nr. 196/2003 heeft een geÔnteresseerdepersoon:
Het recht om te weten:1. de oorsprong van persoonlijke gegevens, 2. doeleinden en wijzen van verwerking, 3. toegepastelogica in het geval van verwerking geÔmplementeerd met behulp van elektronische instrumenten, 4.de identiteit van de eigenaar, onderwerpen of categorieŽn waaraan persoonlijke gegevens kunnenworden verstrekt of die hen misschien leren kennen;
Het recht om onverwijld van de eigenaar of verantwoordelijke persoon te verkrijgen:1.update, rectificatie of indien geÔnteresseerd, de integratie van gegevens, 2. verwijdering,transformatie in anonieme vorm of blokkering van de gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt,inclusief die welke niet hoeven te worden opgeslagen in verband met andere doeleinden waarvoorde gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt, 3. erkenning dat de bewerkingen van de punten1 en 2 zijn bekendgemaakt, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijnmeegedeeld of bekendgemaakt, behalve als het onmogelijk blijkt of niet impliceert het gebruik vanduidelijk onevenredige middelen voor het beschermde recht;
Het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:1. om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van zijn betreffende zijn gerelateerdegegevens, zelfs indien relevant voor het verzamelen van gegevens; 2. op de behandeling vanpersoonlijke gegevens over zijn met het oog op het verzenden van promotiemateriaal of directeverkoop, dat wil zeggen voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciŽle communicatie.
De rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek aan de eigenaar FALMEC SPA, Via dell,Artigianato, 42, 31029 Vittorio Veneto (TV).

I confirm that I have read the above information, I ask to be subscribed to the Newsletter service of Falmec S.p.A. containing information on the latter's products or services, as well as promotions or invitations to events in which it will participate. (read all)

FALMEC SPA
Cinem NV - Preflexbaan  162/165 - 1740 Ternat - Tel. 02/456.00.39 - info@cinem.be